آب را *گم* نکنید

‍ آب را *گم* نکنید

✍🏽هیوا نوروزی

▪️تخصیص آب بر مبنای ترسالی بە استانهای آذربایجان شرقی و غربی، توسعە صنایع آب بر و اسفنجی ، فقدان الگوهای کشت متناسب با حاشیە دریاچە ارومیە و پراکندگی جمعیت در پایین دست حوضە آبریز سقز آشکارا و بە سرعت در حال ایجاد عوارض متعدد است .

▪️هر چند کنوانسیونهای بین المللی حاکمیت یکجانبە بر منابع آبی را منع کردەاند اما این توافق دردناکی است اگر متوجە شویم ساکنین اصلی حوضەی آبریز و سرچشمە آن تشنه بمانند و هموطنان تەخط میراب باشند .

▪️فهم این معادلە زمانی بغرنج تر است کە سقز متاثر از توسعە نامتوازن در مقایسە با مناطق همجوار فاقد آستانە تحمل عواقب سهمگین ناشی از ریاضت آبی است و اکثر شهروندان توان تامین و مخازن مورد نیاز و آب بستەبندی در دراز مدت را ندارند .

▪️سقز کە با درایت بنیان گذاران بر روی منابع آبی نسبتا خوب واقع شدە است دارای چشمەهایی بە قدمت تاریخ است و مناطقی از شهر مملو از این پراکندگی سرریز سفرەهای آب زیر سطحی هستند کە بە لطف تملیک اماکن مذهبی و اعتقادات مذهبی جاری و ساقی مانده اند .

▪️به نظر میرسد نداشتن متولی ، عدم رسیدگی و فرهنگ سازی در راستای مصرف بهینە از این نعمت الهی که متاثر از وفور نسبی آب در گذشتە است موجب ضعف و انفعال شهروندان و مدیران سقزی در استفاده بهینه شده است و حجم عمدە آن بصورت روان آب وارد کانالهای پسماند و فضولات شود .

▪️اگر راهکارهای پدافندی مانند ساماندهی چشمەهای پراکندە و ایجاد مخازن ثانویە پیش از توزیع برای مصارف خرد اتخاذ نشود دل بستن بە مجامع استانی و منطقەای آدرس غلط و نکتەی انحرافی خواهد بود .

▪️در گذشتە نە چندان دور مفاهیمی مانند رکود اقتصادی، بهداشت جهانی و جنگ آب جدی نگریستە نمیشدند و طرح و بحث آنها مستلزم محافل خاص بود اما با رواج اینترنت و انفجار رسانەهای نوین انتشار گستردەی بسیاری از موضوعات آکادمیک ممکن شد .

▪️با وجود آشنایی مقدماتی با بحرانهای بین المللی گوناگون در سالیان اخیر اما کمبود آب در کشور هنوز جدی تلقی نشدە است و پروژەهای متعدد سدسازی در حال تکمیل و در شرف آبگیری هستند . صنایع در فلات مرکزی مستقر شده اند و توسعه و افزایش تولید را در برنامه دارند .

▪️طبیعی است امثال زایندە رود خشک و بستر تنشهای اجتماعی شوند که ناشی از تقابل مصلحت اندیشی برخی سیاستگزاران با مبانی مدیریت آب در پهنە کویر است و در این راستا آموزش ، آیندەنگری علمی و سرمایەگذاری در ساماندهی زیرساختهای آبی پیشنیاز امنیت و توسعە پایدار است و علیرغم تجربە فجایع و فراز و فرودهای سیاسی اقتصادی و اجتماعی پایداری منابع آبی کە بخش حیاتی جیرە غذایی ساکنین کرەی خاکی است میبایست اولویت سیاستگذاران باشد .

✔️ده نگي شار(۱۴۰۰/۰۹/۱۶)

@dangishar

✔️پیج اینستاگرام

https://www.instagram.com/dangishar.ir/

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی