بایگانی برچسب ها: محله تاز آباد سقز

تلاش شوراي شهر و شهرداري سقز براي انتقال دامداري های محله تازه آباد به خارج از محدوده شهري

ناحيه منفصل شهري تازه آباد به عنوان يك سكونتگاه غيررسمي از سال ۷۵ به مرور زمان به محلي براي نگهداري دام چوبداران، خريد و فروش دام و اسكان موقت آنان تبديل شد و از سال ۱۳۹۴ با عنايت به مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و مصوبات كميته راهبردي و تدوين نقشه راه استان […]