بایگانی برچسب ها: مجسمه

اِلمان آزادی یا قرارداد ترکمنچای دیگر برای شهرداری سقز !!!

▪️این روزها ، شورای شهر سقز شاهد فشار فزایندەای برای تصویب طرح المان و تندیس آزادی ساختە آقای مسعود رحیمی است تا متاسفانە روند ساخت و اجرا و نصب مجسمە سوارو دوبارە تکرار شود. ▪️ با نیم نگاهی بە اثر آقای مسعود رحیمی بە راحتی میتوان دریافت آنچە کە وی نام آزادی را بر آن […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی