بایگانی برچسب ها: قیمت جریمه

آخرین نرخ جریمه های رانندگی در سفرهای نوروزی ۹۶

نوع جریمه کلان شهر ها و جاده های بین شهری سایر شهرها روستا ها و راه های روستایی رانندگی در حالت مستی و مصرف روانگردانها ۴۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ تجاوز از سرعت مجاز تا ۳۰ کیلومتر ۶۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰ تجاوز از سرعت مجاز ۳۰ تا ۵۰ کیلوتر ۲۰۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ تجاوز از سرعت مجاز بیش از […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی