بایگانی برچسب ها: طوفان در سقز

دستورالعمل و اقدامات پیشگیرانه باد و طوفان

یکی از پدیده های خلق شده در عالم هستی که نقش موثر و گاهاً حیاتی را در تکوین عالم ایفا می کند باد است. امروزه تکنولوژی استفاده از انرژی باد در بسیاری از کشورها در دسترس بوده و ارزان ترین راه برای تهیه الکتریسیته از مشتقات انرژی خورشیدی تشخیص داده شده است. بهای انرژی تولید […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی