بایگانی برچسب ها: بهنام نیک سرشت

عملکرد بهداشت و درمان و بیمارستان شهرستان سقز زیر تیغ نقد:

درمان و مداوای بیماران در بدو تمدن در روح و ذات آدمیزاد و انسانها نهادینه شده است، آدمهای نخستین با تجاربی که از دیگران و نیاکان خود آموخته بودند و یا الهاماتی که دریافت میکردند به شیوه های سنتی مبادرت به درمان می نمودند، عقل تنها ابزاری بود که انسانها با اندیشیدن به مواد پیرامون […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی