بایگانی برچسب ها: آموزش و ژرورش

کندوکاوی دیگر در مسایل تربیتی ایران

کندوکاوی دیگر در مسایل تربیتی ایران باگذشت قریب بە پنجاە و اندی سال از تاریخ اولین انتشار کتاب ” کندوکاو در مسایل تربیتی ایران ” در سال ١٣٤٤ شاید بتوان گفت آسیب شناسی صمد بهرنگی از سیستم آموزش و پرورش  هنوز یکی از بهترین آثاری است کە با نقد روش شناسی کوشیدە تا حداقل صورت مسٸلە […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی