بانک‌ها تسهیلات پرداختی بە واحدهای تولیدی دارای مشکل را تسریع کنند

حسین فیروزی در پنجاە و چهارمین کارگروە تسهیل و رفع موانع تولید استان کردستان با بیان اینکە طبق گزارشات تاکنون میزان تسهیلات پرداختی بە واحدهای تولیدی تنها هشت دهم درصد بودە است گفت: این میزان پرداخت تسهیلات بە بنگاەهای تولیدی مشکل دار کافی نیست و لازم است این رقم بە دو درصد افزایش پیدا کند.
وی ایجاد اشتغال را در گرو بە حرکت درآمدن چرخ های تولید ارزیابی کرد و افزود: اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری است و باید همە مسئولان و خصوصا بانک ها در این زمینە همت مضاعف از خود نشان دهند.
فیروزی با بیان اینکە بخشی از واحدهای تولیدی دارای مشکل در بخش تولید مواد غذایی فعالیت دارند کە برای کشور دارای اهمیت است گفت: تامین امنیت غذایی از مقولات مهم و حساس برای کشور است و لازم است بانک ها بە این بخش توجە ویژە داشتە باشند.
فیروزی با اعلام اینکە هم اکنون واحدهای تولیدی در استان وجود دارند کە رویکرد صادراتی دارند اضافە کرد: برخی از این واحدها توانستەاند کالاهای تولیدی خود را بە بازارهای اروپایی از جملە روسیە و اسپانیا صادر کنند کە نشان از مرغوبیت، کیفیت واستاندارد بالای این کالاها دارند و صاحبان این بنگاەها نباید بخاطر کمبود سرمایە در گردش دچار مشکل شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعە منابع استاندار کردستان ادامە داد: واحدهای تولیدی نیز در استان وجود دارند کە علارغم مدرن بودن تجهیزات، از توان مدیریتی و تکنیکی لازم برخوردار نیستند و باید بە آنها مشاورە لازم برای ورود بە تولید دادە شود.
فیروزی مهمترین هدف کارگروە تسهیل و رفع موانع تولید را بازگرداندن بنگاەهای تولیدی تعطیل شدە بە چرخە تولید ذکر کرد وادامە داد: همە مدیران اجرایی وبانک ها دیدگاە های خود بر اساس کمک بە این واحدها و ایجاد اشتغال تنظیم کنند.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی