بایگانی برچسب ها: وضعیت دانشگاههای سقز

وضعیت نامطلوب آموزش عالی (دانشگاهها ) در شهرستان سقز

آموزش عالی و توسعه مراکز دانشگاهی در استانها کمتر توسعه یافته از جمله استان کردستان جزو سیاستهای موکد وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری می باشد. اکنون دیگر پذیرفته شده است که آموزش نه تنها یکی از حقوق اولیه و اصلی انسانی است بلکه جزو پارامترهای اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی نیر هست و چنانچه برنامه […]