بایگانی برچسب ها: نکات مهم در مورد بخاری

نکات ایمنی در خصوص استفاده از بخاری

۱- هر سال در شروع فصل زمستان باید بخاریها سرویس شده، قسمتهای داخلی و لوله کشی ها بازدید و تمیز شوند. ۲- بخاری نباید کنار مبل،پرده،کمد و مواد قابل اشتعال دیگر نصب گردد. ۳- دودکش ها نباید از درون چوب، فیبر عبور داده شود. ۴- میزان حرارت نباید آنقدر باشد که بدنه بخاری سرخ شود […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی