بایگانی برچسب ها: مسئولین در جلسات

مدیران با تسلط کامل بر موضوعات بە جلسات بیایند

حسین خوش اقبال در جلسە شورای راهبردی جمعیت استان کردستان خواستار بازدهی و تاثیر بیشترجلسات اداری شد و گفت: لازم است مدیران با علم کامل بە موضوع برای بازدهی و تاثیرگذاری بیشتر حضور داشتە باشند و تنها بە داشتەهای ذهنی خود اکتفا نکنند. وی با اشارە بە اینکە ممکن است دستگاهی عضو جلسە باشد اما […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی