بایگانی برچسب ها: فرودگاه سقز در حال ساخت

کریدور شمال بە جنوب جان تازە می‌گیرد

استاندار کردستان از فعال شدن پنج قطعە از کریدور شمال بە جنوب از اول اردیبهشت ماە در استان خبر داد در دیدار با معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعە راه‌های کشورمقرر شد کە عملیات اجرایی قطعات باقیماندە ازاین کریدور در پنج قطعە و در فاصلە شهرستان‌های کامیاران تا بوکان از اول اردیبهشت امسال […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی