بایگانی برچسب ها: شورای حل اختلاف، هزینههای دادرسی ، معافیت ، اعسار

بررسی هزینههای دادرسی در شورای حل اختلاف

المیرا سهرابی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی samirasohrabi1368@yahoo.com چکیده نهاد شورای حل اختلاف که به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلافات محلی و… تأسیس شده است همانند نهاد دادگستری در برخی پروندهها مستلزم پرداخت هزینه میباشد، به بیانی یکی از تکالیف طرفین دعوا این است که […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی