بایگانی برچسب ها: تولیدی

بانک‌ها تسهیلات پرداختی بە واحدهای تولیدی دارای مشکل را تسریع کنند

حسین فیروزی در پنجاە و چهارمین کارگروە تسهیل و رفع موانع تولید استان کردستان با بیان اینکە طبق گزارشات تاکنون میزان تسهیلات پرداختی بە واحدهای تولیدی تنها هشت دهم درصد بودە است گفت: این میزان پرداخت تسهیلات بە بنگاەهای تولیدی مشکل دار کافی نیست و لازم است این رقم بە دو درصد افزایش پیدا کند. […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی