کریدور شمال بە جنوب جان تازە می‌گیرد

استاندار کردستان از فعال شدن پنج قطعە از کریدور شمال بە جنوب از اول اردیبهشت ماە در استان خبر داد

در دیدار با معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعە راه‌های کشورمقرر شد کە عملیات اجرایی قطعات باقیماندە ازاین کریدور در پنج قطعە و در فاصلە شهرستان‌های کامیاران تا بوکان از اول اردیبهشت امسال در دستور کار قرار گیرد.
تاکنون پیمانکار سە قطعە از این بزرگراە بە طول ۵٦ کیلومتر انتخاب شدە است و این قطعات شامل مسیر سقز بە بوکان بە طول ۲۷  کیلومتر،زرینە بە ایرانخواە ۱٨/۵ کیلومتر و مسیر دانشگاە آزاد از سنندج بە گردنە دڕکە بە طول ۱۰/۵ کیلومتر است.
علاوە برتسریع در اجرای این قطعات مقرر شدە است کە در اسرع وقت نسبت بە انتخاب پیمانکار برای دو قطعە باقیماندە نیز اقدام شود.
۲/۴ میلیارد تومان از محل اسناد خزانە برای پروژە چهار خطەکردن گردنە صلوات آباد سنندج تخصیص یافت.
عملیات ریل گذاری راە آهن همدان بە سنندج نیز اجرایی می‌شود.
دکتر روحانی در آیندە نزدیک راە آهن تهران همدان را افتتاح می‌کنند و قرار شدە است کە همزمان با سفر رییس جمهور محترم و افتتاح خط راە آهن ریل گذاری بە سمت سنندج نیز اجرایی شود.
بنابر توافقات صورت گرفتە پیمانکار برای قطعات فاقد پیمانکار انتخاب و قطعات دارای پیمانکار اجرای پروژە را تسریع خواهند کرد.

برای فرودگاە سقز تصمیم گیری می‌شود

استاندار کردستان تصمیم گیری برای تسهیل وتسریع در اجرای فرودگاە سقز ظرف دو هفتە آیندە را رسانە‌ای کرد.

دردیدار با دکتر مه‌آبادی قرار شدە است جهت تسریع در تملک اراضی و تحویل آن بە شرکت فرودگاەها تصمیم گیری شود.
همچنین اراضی کە باید توسط راە و شهرسازی و شهرداری سقز بە شرکت فرودگاەهای کشور تحویل دادە شود و اجرای قسمتی از ابنیە مورد نیاز تعیین تکلیف می‌گردد.
در دو هفتە آیندە و با سفر عضو هیات مدیرە شرکت فرودگاەهای کشور در محل فرودگاە سقز تصمیمات لازم گرفته شده است.

سکونتگاەهای غیررسمی سنندج اعتبار گرفتند

استاندار کردستان از اختصاص اعتبار برای بهسازی وساماندهی دو سکونتگاە غیر رسمی در سنندج گفت.

جهت تکمیل پروژە‌های نیمە تمام در دو منطقە نایسر و حسن‌آباد اعتبارات خوبی اخذ شدە است.
این اعتبار از محل اسناد خزانە اسلامی برای اموراتی نظیر تکمیل مدارس، هدایت آب‌های سطحی و بهسازی معابر صرف می‌شود.
میزان این اعتبار دریافت شدە ٨/۵ میلیارد تومان است و امیدواریم در آیندە بتوانیم اعتبارات بیشتری را جذب کنیم

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی